JUDr. Ľuboslav Kašuba

a d v o k á t

Slovenčina English

Právne poradenstvo a pomoc najmä v oblastiach:

v  záväzkové právo – vypracovanie všetkých druhov zmlúv, spisovanie iných listín o právnych úkonoch

  • majetkoprávne vysporiadanie podielového ako aj bezpodielového spoluvlastníctva
  • dedičské právo – uplatňovanie nárokov
  • exekučné právo – vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych zmluvných a zodpovednostných vzťahov, zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní
  • susedské vzťahy
  • nájomné vzťahy
  • uplatnenie zodpovednosti za škodu
  • vecné práva – vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv
  • zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov – zriadenie záložného práva, ručenie, zabezpečenie záväzkov prevodom práva, postúpením pohľadávky, uznaním záväzku, započítaním, urovnaním, prevzatím dlhu, ukončenie zmlúv výpoveďou či odstúpením od zmluvy