JUDr. Ľuboslav Kašuba

a d v o k á t

Slovenčina English

Právne poradenstvo  a pomoc v právnych vzťahoch vznikajúcich pri výkone závislej práce, kolektívnych pracovných vzťahoch, najmä:

  • zastupovanie zamestnancov pred zamestnávateľmi a súdmi v pracovnoprávnych sporoch, najmä v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatnenie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru a otázky náhrady škody
  • všeobecné poradenstvo v pracovnom práve poskytované tak zamestnancom, ako aj zamestnávateľom uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
  • uplatňovanie mzdových nárokov, uplatňovanie nárokov na náhradu škody, vrátane pracovných úrazov
  • spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch – výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • všetky právne úkony potrebné na hromadné prepúšťanie
  • manažérske zmluvy
  • spracovanie interných pracovnoprávnych predpisov – pracovný poriadok, vnútorné smernice, bezpečnostný projekt